Vážení klienti, obchodní partneři,

v rámci služeb, které Vám naše společnost BookingSolutions (dále jen společnost) poskytuje, dochází k zpracování Vašich osobních údajů. Rádi bychom Vám tímto poskytli informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů naší společností v souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen nařízení).

Tento dokument popisuje, jakým způsobem společnost získává, používá a zpracovává osobní údaje, které ji byly poskytnuty. Naleznete zde také informace o tom, jak společnost kontaktovat v případě, že máte dotazy týkající se osobních údajů.

Osobní údaj

Za osobní údaj ve smyslu nařízení se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Matěj Sladkovský, IČO:  07042604 se sídlem Bělinského 962/3, 102 00 Praha 15 Hostivař (dále jen ,,Správce‘‘).

Osobní údaje, které shromažďujeme

Při veškeré činnosti společnosti, která souvisí s podnikáním, společnost shromažďuje Vaše osobní údaje. Jedná se především o kontaktní údaje a údaje týkající se nabídek/objednávek. Dále se jedná o osobní údaje získávané pro účely uzavření smluv atd.

Způsoby poskytování osobních údajů

Osobní údaje společnosti poskytujete následujícími způsoby:

 1. Odesláním poptávkového/objednávkového formuláře z webového portálu.
 2. Uzavřením smluvního vztahu.
 3. Komunikací s jednotlivými pracovníky společnosti vč. elektronické komunikace.
 4. Vyplněním příslušných dotazníků nebo formulářů.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje společnost zpracovává zejména pro účely uzavření smlouvy, správu smlouvy nebo jednání o smlouvě. Vyřízení Vaší objednávky nebo poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce nebo poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky nebo poptávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Osobní údaje společnost zpracovává také na základě oprávněného zájmu. Oprávněný zájem společnosti spatřujeme především v ochraně majetku, ochraně zdraví a v informování klientů o službách, které nabízí.

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje společnost uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které ji ukládají právní předpisy. Osobní údaje zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který jí umožňuje Vaše osobní údaje zpracovávat. Po ztrátě zákonného důvodu provádí výmaz příslušných osobních údajů. Osobní údaje, které zpracovává s Vaším souhlasem, uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Obchodní sdělení

Z obchodních sdělení zaslaných Správcem je vždy zřejmé, že společnost je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení zasílá buď na kontakty klientů na základě oprávněného zájmu, a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

Poskytování osobních údajů třetím osobám

Správce může poskytnout osobní údaje třetím osobám pouze s Vaším souhlasem. Bez Vašeho souhlasu poskytuje Správce Vaše osobní údaje v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících pro společnost z platných právních předpisů nebo pokud je to nezbytné pro plnění závazků z uzavřených smluv, objednávek, atd. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány externími pracovníky společnosti. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro společnost Správce provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Správce nepředává žádné osobní údaje do třetích zemí.

Vaše práva

Výše zmíněné nařízení Vám přiznává práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 1. Právo na přístup k osobním údajům
  1. Právo požadovat přístup k osobním údajům a souvisejícím informacím, které se týkají subjektů údajů.
 2. Právo na opravu
  1. Právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo právo na jejich doplnění.
 3. Právo na výmaz
  1. Za splnění určitých podmínek uvedených v nařízení právo na výmaz osobních údajů, které se týkají subjektů údajů.
 4. Právo na omezení zpracování
 5. Právo na přenositelnost
  1. Právo požadovat přenesení osobních údajů jinému správci.
 6. Právo vznést námitku
  1. Právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají k Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně tohoto Oznámení nebo způsobu, jakým Správce zpracovává Vaše osobní údaje, kontaktujte nás, prosím, e-mailem na adrese matej@bookingsolution.cz nebo poštou na adrese Bělinského 962/3, 102 00 Praha 15 Hostivař-

Zabezpečení osobních údajů

K zabezpečení osobních údajů společnost využívá odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. Využívá technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. S osobními údaji pracuje pouze proškolený personál.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2021